Sākumā bija vieta, pēc tam nāca cilvēki...

Biedrības „Limbažu Filcs” vēsture sākās 2009. gada 25. maijā, kad sapulcējās domubiedri un uzsāka ēkas atjaunošanu. Pamazām rakstot  projektus , ēka ieguva kolorītu un mājīgu interjeru un nu jau visiem iemīļotu nosaukumu "Filcītis".

Biedrības mērķi

Biedrība tiek dibināta, lai apvienotu atbildīgus un mērķtiecīgus cilvēkus, kas brīvprātīgi un uz līdzīgu interešu pamata darbotos biedrības mērķu sasniegšanā.

 • oriģinālas un kolorītas vietējās kultūrvides attīstības veicināšana, izveidojot kompleksu, kurā iespējams atpūsties, līdzdarboties, iegūt jaunas zināšanas, prasmes un iemaņas;
 • popularizēt fabrikas „Limbažu filcs” vēsturi;
 • popularizēt industriālā kultūrmantojuma nozīmību;
 • mazās uzņēmējdarbības veicināšana (gidu un ekskursiju vadītāju pakalpojumi, vasaras nometņu organizēšana, kultūras pasākumi, mūžizglītības semināri, amatniecības darbnīcas, suvenīru, mākslas priekšmetu un ekoloģiskas pārtikas veikaliņi u.c.);
 • sekmēt dzīves kvalitātes uzlabošanos Limbažos un Limbažu novadā;
 • veidot sadarbību ar valsts un pašvaldību iestādēm u.c. NVO
 • aktīva un veselīga dzīves veida veicināšana un popularizēšana;
 • īstenot un atbalstīt ģimenes vērtības caur aktivitātēm, pasākumiem un projektiem, t.i., kultūras, mākslas, izglītības un sporta pasākumiem;
 • organizēt pasākumus ar atbalsta programmu maznodrošinātām ģimenēm un sociālā riska grupām;
 • sabiedrības prioritāro vajadzību izzināšana un to realizēšanai atbilstošu pasākumu plānošana un ieviešana;
 • pašizglītošanās, mūžizglītība; pieaugušo tālākizglītības veicināšana;
 • darbs ar jauniešiem; bērnu un jauniešu izglītojošo pasākumu organizēšana;
 • organizēt psiholoģiskās un sociālās pašpalīdzības un atbalsta grupu darbību;
 • pilsoniskās sabiedrības stiprināšana;
 • demokrātijas un pilsoniskās sabiedrības attīstības veicināšana;
 • atsevišķu cilvēku grupu vai visas sabiedrības labklājība;
 • informācijas telpas pilnveidošana;
 • sociālās integrācijas veicināšana;
 • atbalsta sniegšana personām ar invaliditāti.

Biedru iestāšanās Biedrībā


Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.

Biedrības darbības principi

 • Savā darbībā balstīties uz sekojošiem principiem:
 • ar savu darbu veicināt taisnīgumu, pozitīvismu, izaugsmi un attīstību;
 • veidot vidi, kurā attiecības starp cilvēkiem raksturotu mīlestība un saprašanās;
 • nodrošināt Biedrībā visos līmeņos taisnīgumu, izpratni un radošu atmosfēru sekmējošus apstākļus;
 • veicināt jauniešu un organizācijas biedru personības attīstību;
 • Biedrības darbības mērķu un uzdevumu realizēšanas pamatā ir Latvijas Republikas likumu ievērošana, brīvprātība, atklātums, savstarpēja cieņa, līdztiesība, demokrātija.
 • Likumdošanā noteiktajā kārtībā Biedrība ir tiesīga iegūt kustamo un nekustamo īpašumu; veikt saimniecisko darbību sakarā ar sava īpašuma uzturēšanu un izmantošanu, kā arī citu saimniecisko darbību, kam nav peļņas gūšanas mērķa un rakstura.
 • Biedrība savu mērķu sasniegšanai veic jebkādu ar LR likumiem atļautu darbību, tai skaitā piesaista ziedojumus un citus finanšu līdzekļus.