2019.gadā LEADER programmas ietvaros Lauku atbalsta dienests ir atbalstījis
Biedrības Limbažu Filcs sniegto projektu

"Mūžizglītības, sabiedrisko aktivitāšu  un veselības veicināšanas centra „Limbažu Filcītis”
vides labiekārtošana pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošanai"


Proj.Nr. 19-09-AL20-A019.2201-000002

Biedrība Limbažu Filcs ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma "Atbalsts LEADER vietējai attīstībai ((sabiedrības virzīta vietējā attīstības stratēģija" apakšpasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" līdzfinansēto projektu Nr.19-09-AL20-A019.2201-000002 , lai uzlabot centra pakalpojumu kvalitāti un pieejamību,  optimizēt  centra siltuma vidi, iegādāt inventāru  jaunām veselības  nodarbībām un tehniku aktivitāšu norisei. 

2021.gadā notiek projekta ieviešana. Ir iegādāts sporta inventārs fitnesa nodarbībām, dators ar programmatūru, projektors un žalūzijas aktivitāšu pilnveidei, uzlabota Filcitī siltuma vide, uzstādīts jauns apkures katls.

Sakām lielu Paldies par atbalstu Latvijas valstij, Eiropas savienībai, ELFLA LEADER programmai, Zemkopības ministrijai, Lauku atbalsta dienestam, Vidzemes Lauku partnerībai Brasla, Limbažu novada domei un katram atbalstītājam, brīvprātīgajam par ieguldījumu


Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests!